พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ผู้รับบำนาญ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน

สพป.เชียงใหม่ เขต 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โทรศัพท์ 053 465 555 ต่อ 109